Klachten en geschillenbeslechting

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer welke onder de naam van Sprankelenderwijs opereert.
Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ondernemer een
overeenkomst sluit. In de regel: ouders/verzorgers van de cursist of een volwassen cursist, die niet onder curatele, mentoraat o.d. staat. In het laatste geval is de contractant zijn/ haar rechtsvertegenwoordiger.

1.3  Cursist: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van ondernemer wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat cursist en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
1.4. Traject/ counseling: iedere begeleiding, ondersteuning, cursus en training die onder welke naam dan ook door ondernemer wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

1.5.  Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen ondernemer en contractant tot stand komt. De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of per e-mail tot stand. Bij ondertekening van het samenwerkingsafspraken worden de algemene voorwaarden zonder voorbehoud geaccepteerd.

1.8. Dag: kalenderdag

Deze klachtenregeling zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door contracten/cursisten volgen van een dienst bij ondernemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam is Sprankelenderwijs
Eigenaar: Mariëlle Schoenmakers
Adres: Prelaat van Dinterstraat 77, 5421 VJ Gemert
Telefoonnummer: 06 27 49 67 30
Emailadres: marielle@sprankelenderwijs.nl
Btw-indentificatienummer: NL165748412B03
Sprankelenderwijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 72248637

Lid van VvDC Nederlandse vereniging voor Davis counselors en DDA international.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze klachtenregeling

3.1. Deze klachtenregeling gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ondernemer en de contractant waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2. Terbeschikkingstelling Klachtenregeling en geschillenbeslechting: ondernemer geeft aan iedere contractant die een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden wenst te sluiten, een exemplaar van deze Klachtenregeling en geschillenbeslechting.

Artikel 4. Klachten en geschillenbeslechting

4.1 Ondernemer is aangesloten bij de  Vereniging voor Davis Counselors, Stichting Davis Dyslexia Association Nederland en Davis International. Bij onderlinge geschillen kunnen beide partijen zich tot hen wenden voor advies en bindende  uitspraken.
4.2. In geval van geschillen verbinden beide partijen zich om eerst zo goed mogelijk samen in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Als beide partijen er niet uit kunnen komen, kan men zich richten tot de Davis counseling vereniging ( VvDC) bij een Davis counseling.
4.3 Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, geldt de volgende procedure:

    Alle klachten worden schriftelijk geregistreerd, even als de verwerking van de klacht.

    Contractant krijgen binnen vier weken een reactie van de Davis Specialist of de organisator.

    De klacht moet binnen 12 weken naar ieders tevredenheid zijn opgelost. Indien deze termijn niet gehaald kan worden vanwege de complexiteit van de klacht, krijgt de contractant hier tijdig bericht van.

    Na afhandeling wordt de klacht en de afhandeling een jaar bewaard.