ALGEMENE VOORWAARDEN SPRANKELENDERWIJS

Counselor / Coach / Trainer / Spreker

 

SPRANKELENDERWIJS is een eenmanszaak gedreven door Mariëlle Schoenmakers en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72248637.

 

SPRANKELENDERWIJS werkt met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

(december 2019)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Ondernemer welke onder de naam van Sprankelenderwijs opereert.
1.2. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ondernemer een
overeenkomst sluit. In de regel: ouders/verzorgers van de cursist of een volwassen cursist, die niet onder curatele, mentoraat o.d. staat. In het laatste geval is de contractant zijn/ haar rechtsvertegenwoordiger.

1.3  Cursist: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van ondernemer wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat cursist en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
1.4. Programma/traject/ counseling: iedere begeleiding, ondersteuning, cursus en training die onder welke naam dan ook door ondernemer wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

1.5.  Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen ondernemer en contractant tot stand komt. De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of per e-mail tot stand. Bij ondertekening van het samenwerkingsafspraken of het aanmeldformulier worden de algemene voorwaarden zonder voorbehoud geaccepteerd.

1.6. Kosten: De vergoeding dat de contractant aan ondernemer verschuldigd is voor het deelnemen aan de counseling. Wat vooraf aan het traject dient worden overgemaakt van contractant aan ondernemer.

1.7. Herroepingrecht: de mogelijkheid van de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.8. Dag: kalenderdag

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door contracten/cursisten volgen van een dienst bij ondernemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ondernemer en de contractant waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden: ondernemer geeft aan iedere contractant die een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden wenst te sluiten, een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. De Algemene Voorwaarden van ondernemer gelden ook steeds voor vervolgopdrachten.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op het aanbod vermeld.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden traject. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractant/cursist mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.3. Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant/ cursist duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2. Een overeenkomst tot het volgen van een traject tussen ondernemer en een contractant/cursist komt tot stand door ondertekening van de samenwerkingsafspraken/inschrijfformulier van een aan de ondernemer aan de contractant, dat er een traject/programma gevolgd gaat worden.
4.3. Indien de contractant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de contractant de overeenkomst ontbinden.
4.4. Betaling dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde datum. Bij niet tijdige betaling behoud ondernemer het recht om het traject op te schorten of te beëindigen.

Artikel 5. Herroepingrecht

5.1. De contractant kan een overeenkomst met betrekking tot een traject gedurende een bedenktijd van 14 dagen, tenzij anders aangegeven ontbinden. De ondernemer mag de contractant vragen naar de reden van herroeping, maar deze tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2. De in lid 5.1. genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6. Overeenkomst en annulering

6.1. Het aanbod wordt een overeenkomst zodra het aanbod is bevestigd.

6.2. Indien een overeenkomst, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de ondernemer 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

6.3. Indien een overeenkomst, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de ondernemer 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

6.4. Indien een overeenkomst, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn geweest aan de contractant in rekening gebracht.
6.5. De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Zonder opzegging wordt voortzetting verondersteld.

Artikel 7. Uitvoering van een overeenkomst voor traject

7.1. Speciaal voor een DAVIS-traject zal de ondernemer de overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels van de DDA Nederland en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
7.3. De ondernemer biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De ondernemer hanteert geen geld terug regeling.
7.4. De cursist kan geschorst worden indien: –  de cursist zich niet houdt aan de huis- en gedragsregels van ondernemer, indien sprake is van aanhoudend storend, pestend, intimiderend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij het ondernemer.  Dit ter beoordeling van ondernemer, echter onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de cursist.
7.5. In gevallen van overmacht voor ondernemer kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.
7.6. Voor de resultaten van het traject is de ondernemer afhankelijk van de medewerking van de cursist. Als de cursist niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is de ondernemer hiervoor en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. Als het de cursist –nog- niet lukt de verantwoording voor het leerproces te accepteren en hierin actief of passief in verzet gaat kan dit een reden zijn om eenzijdig aan te geven door de ondernemer dat verdere begeleiding op dit moment niet zinnig is.

Artikel 8. Contractduur; uitvoeringstermijn

8.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ondernemer zal de contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ondernemer de contractant hierover tevoren inlichten.

9.4. In afwijking van lid 9.3 zal ondernemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Overige rechten en plichten

10.1. Ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het overeenkomst van contractant/cursist of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de contractant/cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Aan de overeenkomst zal door ondernemer niet zonder toestemming van de contractant extern gerefereerd worden.
10.3. De ondernemer zal alle informatie die contractant/ cursist verstrekt vertrouwelijk behandelen.
10.4. Ondernemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de contractant/contract of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende het traject.
10.5 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen het traject, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ondernemer.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 van deze voorwaarden behoudt ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
11.2. Alle door ondernemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, schetsen, tekeningen, verslagen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist/contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
11.3. Ondernemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Opzegging

12.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst

13.1. De vorderingen van ondernemer op de contractant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-indien na het sluiten van de overeenkomst aan ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden ondernemer goede grond geven te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-indien ondernemer de contractant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

– In de genoemde gevallen is ondernemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van contractant schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Gebreken, klachttermijnen

14.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de contractant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ondernemer.

14.2 Indien een klacht gegrond is zal ondernemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de contractant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de contractant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen counseling niet meer mogelijk of zinvol is, zal ondernemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.5.

14.4. In geval van geschillen bij een DAVIS-counseling kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de DDA Nederland. DDA Nederland onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure.

Artikel 15. Betaling

15.1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de contractant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een traject, vangt deze termijn aan op de dag nadat de contractant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2. Indien de contractant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de contractant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De ondernemer kan ten over de voordele van de contractant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

15.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van contractant zullen de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de contractant jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.4. Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door ondernemer, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien ondernemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

16.1. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot de factuurwaarde van de counseling, althans dat gedeelte van de counseling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 16.1 van dit artikel is bepaald wordt bij een traject met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

16.3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer.

16.4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
17.2. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.

17.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.4. Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1. Op elke overeenkomst tussen ondernemer en contractant is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de contractant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.